phone

mail

facebook

linkedin

waze

תפריט ניווט ראשי
שקמונה

מידע לציבור

דוח-פומבי-2021-שכר-שווה-לעו

שכר שווה לעובד ולעובדת

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת- דיווח לשנת 2021 בהתאם להוראות סעיף 6 ב)ד( לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו- 1996 ולהוראות ההנחיות למעסיקים
בעקבות תיקון מס' 6 לחוק האמור, שפורסם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ביום 13
במאי, להלן דו"ח פומבי לשנת 2021

 

צרו איתנו קשר!

הפרטים נשלחו בהצלחה

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות